La CUP diu no al pressupost municipal del 2017

Aquest és el posicionament que el Grup Municipal de la CUP Manresa va explicar al ple del passat dijous dia 22 de desembre:

Abans d’explicar el nostre posicionament, voldríem fer un petit repàs del pressupost, per completar el que ha explicat el senyor Sala i la resta de regidors que ens han precedit.

Pel que fa als ingressos, tot i que a primer cop d’ull pot semblar que no (perquè els números estan presentats de manera diferent), el cert és que augmenten els ingressos per impostos i taxes recaptats directament per l’ajuntament (571+200 euros). Com vam dir al ple d’ordenances, nosaltres creiem que encara hi ha marge d’augment, especialment en l’IAE, com ens mostren altres municipis del país i de la comarca. Pel que fa a les transferències, constatar el gran augment, que és el que fa possible que el total del pressupost pugi, tot i que és una llàstima que es tracti, bàsicament, de partides finalistes. D’aquesta manera, l’ajuntament pot fer més coses, però té molt poc marge per decidir quines. Finalment, volem mostrar la preocupació per l‘augment del capítol d’alienació d’inversions, és a dir de venta de terrenys. És evident que les ventes ajuden a quadrar el pressupost, però ho fan a costa de descapitalitzar l’ajuntament, i de privar-lo d’una eina que podria ser molt potent, com és la gestió pública del sòl.

Entrant a les despeses, i centrant-nos en la classificació econòmica, volem repassar per sobre els diferents capítols.
Al Capítol 1, com ha explicat el senyor Sala, la major part de l’augment és degut als plans d’ocupació, i en menor mesura als triennis i pla de carrera. Esperem que els PO, més enllà de donar feina de manera temporal a unes quantes manresanes, tinguin un efecte positiu en el funcionament municipal, i per tant els diners invertits tinguin un retorn real a la ciutat. Per altra banda, lamentem que aquest any l’Estat no prevegi cap augment per als treballadors municipals, ja que tot i que això facilita la quadratura del pressupost, és evident que perjudica els treballadors que en els darrers anys han vist molt retallada la seva capacitat adquisitiva.
Al capítol 2 es nota l’impacte de les inversions en manteniment, i també en els diversos projectes i celebracions (Bases de Manresa, 2022, Capital Cultural). Com sempre, en aquest capítol volem remarcar l’enorme despesa que representen les concessions, més de 14 milions d’euros, que aquest any encara pugen més de 150.000 €.
Al capítol 3, un altre any tornen a baixar les despeses financeres, tot i que cal recordar que aquest any s’enfila la devolució de principal. Encara rai que els interessos estan per terra, un fet que no durarà eternament.
Pel que fa al capítol 4, transferències corrents, volem destacar l’augment de l’aportació al Kursaal. En aquest capítol hi trobem el gruix de subvencions a entitats, un tema del que podríem parlar durant hores. Més endavant hi farem un esment, però és evident que la nostra manera de veure la ciutat és ben diferent de la de l’equip de govern, i per tant difícilment ens posarem d’acord en aquest punt.
Un dels capítols que més puja és el 6, el de les inversions, sobretot per l’augment del pagament de terrenys (bàsicament sentències d’expropiació) i especialment per les noves inversions en obra pública (voreres, plaça Sselga, Bonavista, camí Gravera, etc.). En aquest punt, felicitar-nos per la dotació, finalment, d’una partida per a la creació d’una pista de vòlei platja, una petició ja gairebé històrica de la CUP que per fi es veu plasmada. Ara ja només falta que s’executi!
Al capítol 7, bones notícies, deixem de pagar un préstec de Fòrum i una part del Parc central, tot i que seguim pagant projectes ruïnosos com el de la Canterana o l’Ateneu de les Bases.
I per acabar, capítol 9, passius financers. Aquí males notícies: s’acaben les carències, i hem de pagar més d’un milió d’euros més en devolució de principal.

Un cop repassat el pressupost, és el moment d’explicar el nostre posicionament. Com que es tracta d’un pressupost, en paraules del senyor Sala, continuista, el nostre anàlisi és molt similar al de l’any passat, i també ho serà el nostre posicionament a l’hora de votar-lo. Fa un any vam explicar que hi havia 3 motius principals que ens feien votar-hi en contra, i els 3 són encara presents al nou pressupost: es segueix acatant la deutecràcia (seguim sense tenir auditat el deute, i per tant no sabem quina part del deute és legítima i quina no), s’ha tornat a fer un simulacre de participació (la ciutadania no ha pogut establir prioritats pressupostàries i se’ls ha limitat l’aportació a decidir en quins microprojectes s’inverteix un petitíssim tant per cent del pressupost) i, sobretot, el pressupost segueix mancat del suficient criteri social.

I quan parlem de pressupost amb criteri social no vol dir només augmentar la partida destinada a SS, sinó fer un pressupost, tot ell, amarat de consciència social. I això passa, a part de per reforçar i blindar les partides de SS (incloent habitatge, cultura, espai públic i tot el que entenem per SS), per
fer que l’ajuntament treballi sempre amb criteris socials. Aquest any, i això sí que és un canvi positiu, algunes entitats de la ciutat que viuen el dia a dia de la problemàtica social, han fet públic un manifest reclamant millores socials al pressupost. Comissions Obreres, Càritas Manresa, Creu Roja i la Federació d´Associacions de Veïns han posat sobre la taula un seguit de peticions, 14 punts de mínims que des de la CUP en bona mesura compartim: beques de menjador suficients en quantia i cobertura, garantir un mínim de sortides i colònies escolars per a tots els infants, Increment de l’atenció domiciliària per a persones amb dependència, posada en marxa d´un observatori social, activació d’un pla de xoc d´habitatge, impostos i taxes amb descomptes i moratòries per les persones més vulnerables, que la base de càlcul del sistema de tarifació social sigui un salari mínim de 1.000 euros, incrementar la dotació d´educadors de carrer, i d’altres.

Aquestes mesures són necessàries, de fet imprescindibles, i encara n’hi ha d’altres de tan o més importants. Com diem, no es tracta només de reforçar partides, sinó de fer que la màxima prioritat de l’ajuntament sigui garantir que totes les manresanes tinguin cobertes totes les necessitats bàsiques, que van molt més enllà del dret a un sostre i a un àpat calent. I això no vol dir, només, gastar més diners, sinó gastar-los millor i gastar-los on toca.

Però no ens enganyem, tot això costa molts diners, i és evident que els hem de treure d’alguna banda. Com hem darrerament, a la CUP no ens conformem amb demanar més recursos, sinó que fem propostes sobre com aconseguir-los. Quan nosaltres manem, aquestes seran les nostres prioritats a l’hora de millorar el pressupost.

Pel que fa als ingressos, hi ha 2 línies d’actuació. En primer lloc, i com diem cada any, cal assegurar un millor finançament dels ajuntaments, i especialment del de Manresa. En aquest sentit, ens costa d’entendre la pèrdua de recursos lligada a la davallada d’habitants. No és lògic que, pel fet d’haver perdut 100 o 3.000 habitants, haguem perdut més de 3 milions d’euros, això és completament desproporcionat. No entrarem aquí en si aquesta pèrdua és real o no (i aquí tocaria parlar de ciutadans de primera i de segona), però és evident que la baremació s’ha de fer d’una manera diferent, d’una manera més lògica i més justa. A part d’aquest tema puntual, l’infrafinançament municipal és un tema que ve de lluny, i que cap partit dels que ha governat aquí i allà no ha fet res per solucionar, malgrat les bones paraules.
En segon lloc, l’altra manera de millorar els ingressos és per la via impositiva. Ja vam dir al ple corresponent que celebràvem l’augment de la pressió fiscal a les rendes més altes, però també vam dir, i mantenim, que encara queda marge en alguns impostos, com per exemple l’IAE, com demostren els exemples d’altres municipis del país i de la comarca.

Pel que fa a les despeses, creiem que hi ha 3 possibles vies. La primera, com hem indicat abans, és la detecció del deute il·legítim, com a primer pas per al no pagament d’aquestes partides que considerem que no hauríem d’haver contret. Ho repetim, mentre no hi hagi auditoria seguirem pensant que hi ha deute il·legítim, i seguirem reclamant que no es pagui. I aquí hi ha 2 casuístiques diferents. En primer lloc, hi ha el deute il·legítim derivat de d’imposició d’interessos excessius i de privatització del deute, com els casos dels crèdits per pagament a proveïdors que vam denunciar en el seu moment. En poques paraules, els diners que guanyen els bancs privats a costa de l’ajuntament. En segon lloc, també cal identificar quines són les partides del pressupost que s’han de pagar per culpa de la mala gestió de governs anteriors, el que podríem anomenar deute impropi, és a dir deute contret en contra, i no en benefici, dels interessos de les manresanes i manresans. Exemples clars de deute impropi, al nostre parer, serien els casos de l’Ateneu de les Bases (del que acabarem pagant més de 45 milions), el projecte de la Reforma, les naus de Bufalvent, o l’edifici de la Canterana, del qual pagarem reformes per valor de gairebé mig milió d’euros en un edifici que ni és nostre ni fem servir nosaltres. Com en el cas del deute il·legítim, el deute impropi l’haurem de seguir pagant, però tenir-lo auditat ens permetria saber, com a mínim, quants diners perdem cada any en aquest concepte, i això seria un primer pas a l’espera de trobar mecanismes de recuperació.

En segon lloc, i com no ens cansarem de repetir, una bona manera de reduir despeses és recuperant la gestió de diversos serveis externalitzats. Com hem explicat quan repassàvem el capítol 2, cada any gastem prop de 15 milions d’euros en concessions, gairebé un 20% del pressupost. Són més de 14 milions d’€ que paguem a empreses privades per realitzar serveis municipals, i ja hem explicat molts cops que estem segurs que es gestionarien millor si es fes des d’empreses municipals. És cert que aquest any recuperem la gestió del Mercat, tot i que no pas per voluntat pròpia, però això és un pas massa petit. Abans hem parlat d’Aigües de Manresa, darrerament hem sentit molts responsables polítics lloant-ne la gestió, doncs a veure si realment ens ho creiem, prenem exemple, i recuperem serveis com l’enllumenat, que ara acaba la concessió. Si no és així, ens veurem obligats a pensar que el que diu l’equip de govern sobre Aigües és pur postureig, ja que no vol aplicar el model a cap altre servei municipal.

I finalment, una tercera via de recuperació de diners en l’àmbit de les despeses és la retallada o eliminació de determinades partides. Evidentment, aquí cada Grup municipal veurà les coses d’una manera diferent, i en funció del seu model de ciutat i de país preferirà dotar econòmicament unes partides o unes altres. Des de la CUP, tenim una llista, molt rudimentària, de partides a retallar, però certament caldria un estudi detallat, amb unes eines de que des de l’oposició no disposem. Així d’entrada, però, proposaríem retallar o eliminar del tot partides com ara aquestes:

-Promoció del bàsquet professional: tot i que aquest any s’ha retallat, es segueixen destinant 139.000 (85+54) euros a subvencionar esportistes professionals, i no creiem que això hagi de ser una prioritat en l’actual context.

-Conveni amb la Seu, 60.000€: no estem en contra de que s’hi facin les reformes necessàries, tot el contrari, sinó que creiem que les obres les hauria de pagar íntegrament el propietari de l’edifici, que és qui en fa ús i qui n’obté benefici. I més si recordem que el propietari en qüestió no paga IBI. I encara més si tenim en compte que el propietari en qüestió posa els seus interessos particulars i pecuniaris per sobre dels interessos de les manresanes i manresans, com hem vist clarament en el cas del convent del carrer Talamanca.

-Convenis de beneficència: ja ho hem explicat, a la CUP creiem que els serveis, i molt especialment els serveis socials, s’han de gestionar directament des de l’ajuntament, i per tant no entenem que s’externalitzin els serveis socials, sovint a entitats que entenen aquests serveis com a beneficència. Un bon exemple del que diem són els 49.000 € que es donen a la Fundació Rosa Oriol.

-Projecte 2022: Ho hem explicat moltes vegades, no compartim l’èmfasi que l’equip posa en l’aspecte religiós del projecte Manresa 2022, ni tampoc la voluntat de convertir la figura de Sant Ignasi en una marca turística, amb el risc de tematització que això comporta pel Nucli Antic. Per tant, bona part dels recursos que s’hi destinen creiem que es podrien utilitzar millor en altres partides.

-Subvencions nominatives a associacions d’empresaris: No acabem d’entendre que es subvencioni a agrupacions d’empresaris que, entre d’altres coses i com veurem després, es dediquen a queixar-se i a presentar al·legacions quan se’ls demana que paguin els impostos que toquen.
Com deiem abans, ens podríem passar tot el ple discutint sobre aquestes partides, però crec que queda clara quina és la nostra postura. Només mb els 5 apunts que hem fet estaríem parlant de més de 300.000 euros, una quantitat no exagerada però sí respectable, i amb la que es podria fer molta feina. Imagineu doncs el que podria resultar d’un estudi a fons de la totalitat de partides d’aquest tipus.

En definitiva, de propostes en tenim, de possibilitats n’hi ha, només cal voluntat política per entomar els canvis necessaris. Algunes de les propostes, com el no pagament del deute il·legítim, no estan a les nostres mans. D’altres, com la millora del finançament, no depenen de nosaltres, però sí que hi podem incidir, pressionant a les administracions superiors i treballant perquè esdevingui una prioritat de tots els partits polítics. I finalment, la majoria de propostes, tant l’augment de la pressió impositiva a qui més té, com la municipalització de serveis i com la retallada de partides supèrflues, aquestes sí que depenen de nosaltres, de la voluntat política dels que governen l’ajuntament. Per tant, com que l’actual equip de govern opta per deixar-ho tot igual i no per buscar un canvi de model que realment cerqui la millora de les condicions de vida de les classes populars, votarem en contra d’aquest pressupost.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s